Vedtekter

Vedtatt 25.06.2020
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Opplæringskontorenes landsforening, heretter kalt OKL.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål å samle norges opplæringskontor. Foreningen skal jobbe for å bli en formell aktør i den norske fagopplæring tilknyttet opplæring i bedrift. Jobbe for opplæringskontorenes rammevilkår uavhengig av bransje- og fagtilknytning.

§ 3 Organisasjonsform 
Foreningen er en frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Foreningen kan være tilknyttet en hovedorganisasjon.

§ 4 Medlemmer 
Medlemmer er godkjente opplæringskontor i Norge, uavhengige av fag- og bransjetilhørighet. Medlemmer godkjennes i henhold til fastsatte retningslinjer av styret.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte. 
Årlig kontingent fastsettes av årsmøtet.

§ 6 Årsmøte 
Årsmøtet, som holdes innen 15. mai hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, samt stemmer som medlemmer tar med fra egen interesseorganisasjon opplæringskontor. Hvert medlem har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest seks uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.
 
§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
•    behandle årsmelding
•    behandle revidert regnskap
•    behandle innkomne forslag 
•    vedta handlingsplan 
•    vedta budsjett
•    velge:
o    leder og nestleder 
o    styremedlemmer
o    varamedlemmer 
o    revisor fra medlemmene
o    valgkomité

§ 8 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 § 9 Styret 
Foreningen har et styre på 5 - 7 medlemmer, 2 varamedlemmer og en valgkomité av to personer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Styret skal:
•    iverksette årsmøtebestemmelser. 
•    oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
•    administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser. 
•    representere foreningen utad. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
•    styret ansetter daglig leder i foreningen.

§ 10 Signaturrett
Styrets leder har signaturrett. 

§ 11 Vedtektsendring 
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
 
§ 12 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.