OKL tilfreds med utdanning- og forskningskomiteen

OKL tilfreds med utdanning- og forskningskomiteen

30. mai 2021 | Tekst: Sekretær

Opplæringskontorenes landsforening er meget tilfreds med innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen publisert 26.mai 2021

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til den viktige funksjonen som opplæringskontorene har som bindeledd mellom skole og lærebedrifter og som ressurs inn i bedriftene og for rekruttering av lærebedrifter. Flertallet har merket seg NOU 2019:23 Ny opplæringslov, der utvalget har foreslått å oppheve dagens regulering av opplæringskontorene i opplæringsloven og at opplæringskontorene ikke lenger skal kunne godkjennes som lærebedrift. Flertallet mener dette vil svekke opplæringskontorenes mulighet til å medvirke til at opplæringen i bedriftene er kvalitetssikret. Flertallet er sterkt kritisk til utvalgets forslag. Det vil være spesielt krevende med tanke på næringsstrukturen i Norge med mange små og mellomstore bedrifter. Opplæringskontorene er svært viktige for at små bedrifter skal kunne påta seg ansvaret for lærlinger og for å sikre læreplasser.»

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen videreføre lovfesting av opplæringskontorene og godkjenning som lærebedrift, samt forsterke opplæringskontorenes funksjon som bindeledd mellom skolen og lærebedriftene.»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-585s?m=1

Forslaget ble vedtatt i punkt IX.

 

Stortinget gir opplæringskontorene annerkjennelse for det gode arbeidet de gjør og har gjort for fagopplæringen i Norge. Dette setter vi svært stor pris på.

 

 

OKL er også meget positive spesielt i forhold til følgende vedtak gjort av flertallet i utdannings- og forskningskomiteen;

 

I

Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene, konkretisere nærmere forbedringer av Vg3 i skole som gir elevene en sluttkompetanse som tilfredsstiller arbeidslivets krav og som har tillit i nærings- og arbeidslivet.

IV

Stortinget ber regjeringen legge bort forslaget om å utvide ordningen for fagbrev som elev utenfor arbeidslivet og lærlingordningen, og heller vektlegge opplæringstilbud som skal lede fram til læreplass og opplæring i arbeidslivet.

VI

Stortinget ber regjeringen gi fylkeskommunene incitamenter til å utvide omfanget av ulike vekslingsmodeller som alternativ til hovedmodellen med 2 år i skole + 2 år i lærebedrift, slik at flere elever får mulighet til å veksle mellom opplæring i skole og bedrift gjennom hele opplæringsløpet.

VIII

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 med forsterket finansiering av utstyr i videregående opplæring og en særskilt toppfinansiering til yrkesfagprogram med behov for særlig kostnadskrevende utstyr.

IX

Stortinget ber regjeringen videreføre lovfesting av opplæringskontorene og godkjenning som lærebedrift, samt forsterke opplæringskontorenes funksjon som bindeledd mellom skolen og lærebedriftene.
 

OKL vil benytte anledningen til å takke utdannings- og forskningskomiteen for meget vel utført arbeid og for at de har lyttet til partene i næringslivet.

OKL vil også takke de fagorganisasjonene som har støttet oss og som har bidratt til at Stortinget nå instruerer regjeringen til å sørge for at opplæringskontorene fortsatt skal være omhandlet av loven, fortsatt skal godkjennes som lærebedrift, samt forsterke vår funksjon som bindeledd mellom skole og lærebedrifter.