Landsforeningen er stiftet
Stiftelsesmøte

Landsforeningen er stiftet

25. august 2020 | Tekst: Sekretær

Tirsdag 25.august 2020 ble det avholdt et historisk stiftelsesmøte. 41 opplæringskontor var til stede under oppstartsmøtet mens det i selve stiftelsesmøtet deltok 29 opplæringskontor.

 

Bakgrunn for etableringen

Det er i Norge ca. 45.000 løpende lærekontrakter og lærlinger under opplæring i bedrift. Dette tilsvarer ca. 150 alminnelig store videregående skoler. I opplæringskontorene er det ansatt ca. 1000 personer som arbeider med rekruttering, organisering og kvalitetssikring av opplæringen i bedrift. Det er flere enn det som er ansatt i fylkene som arbeider med tilsvarende oppgaver. Videre er de aller fleste av de 45.000 lærekontraktene organisert gjennom et opplæringskontor. Til tross for vår størrelse, og den viktige samfunnsnyttige rollen som opplæringskontorene i samarbeid med sine medlemsbedrifter har, er opplæringskontorenes rammebetingelser satt under press.
 

Landsforeningen skal være en uavhengig og selvstendig landsforening. På den måten blir det mulig for alle opplæringskontorer å bli medlem i OKL uten at det har betydning for kontorenes nåværende medlemskap i ulike bransje- og arbeidsgiverorganisasjoner.
 

Opplæringskontorenes Landsforening, forkortet OKL

OKL har til formål å samle Norges opplæringskontor. Foreningen skal jobbe for å bli en formell aktør i den norske fagopplæring tilknyttet opplæring i bedrift. Samt jobbe for Opplæringskontorenes rammevilkår uavhengig av bransje- og fagtilknytning.

Foreningen er en frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Foreningen kan være tilknyttet en hovedorganisasjon.

Medlemmer er godkjente opplæringskontor i Norge, uavhengige av fag- og bransjetilhørighet.

Opplæringskontorenes Landsforenings visjon


OKL skal være en anerkjent forening og samarbeidspartner i fag- og yrkesopplæringen i Norge.

Det er viktig at opplæringskontorene står samlet med nødvendig tyngde for å oppnå ønskede resultater.


OKL skal:

  • Jobbe for å likestille yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialisering

  • Jobbe for å sikre gode stabile rammebetingelser for opplæringskontorer

  • Jobbe for å sikre rekruttering til fag- og yrkesopplæring

  • Jobbe for å få fram opplæringskontorenes samfunnsmessige betydning

  • Være samfunnsansvarlig og faktabasert premissgiver for politikkutformingen for opplæringskontor

  • Gi innspill til offentlige høringer